ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Έχετε το δικαίωμα να αποχωρήσετε από την παρούσα συμφωνία εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών χωρίς να χρειάζεται να δηλώσετε αιτία. Η προθεσμία υπαναχώρησης είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ

Εάν αποχωρήσετε από την παρούσα συμφωνία, θα πρέπει να σας αποζημιώσουμε άμεσα για όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (αλλά όχι συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων δαπανών που προκύπτουν από αίτημά σας για κάποια μορφή παράδοσης εκτός από τις περισσότερες οικονομικά αποδοτική, τυπική παράδοση που προσφέρεται από εμάς) και για να το πράξουμε το αργότερο δεκατέσσερις (14) ημέρες μετά την ημέρα που θα λάβουμε την ειδοποίησή σας για απόσυρση από την παρούσα συμφωνία Κατά την πραγματοποίηση της αποζημίωσης, θα χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχουμε κάνει συγκεκριμένες ρυθμίσεις μαζί σας. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε τυχόν αμοιβές σε σχέση με την απόδοση.

Εάν μας ζητήσατε να αρχίσουμε να παρέχουμε υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης, θα είστε υποχρεωμένοι να μας πληρώσετε ένα εύλογο ποσό για να καλύψουμε το τμήμα των υπηρεσιών, σε σύγκριση με το συνολικό εύρος των υπηρεσιών που παρέχονται βάσει της συμφωνίας, που έχετε ήδη λάβει έως ότου μας ενημερώσετε για την πρόθεσή σας να ασκήσετε το δικαίωμά σας να αποσυρθείτε από την παρούσα συμφωνία.

ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Το δικαίωμά σας υπαναχώρησης θα λήξει όταν έχουμε εκτελέσει πλήρως την υπηρεσία και ξεκινήσαμε να εκτελούμε την υπηρεσία μόνο αφού έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας σε αυτό, μεταδοθεί σε ένα ανθεκτικό μέσο δεδομένων και ταυτόχρονα επιβεβαιώσει τη γνώση σας ότι θα χάσετε το δικαίωμα υπαναχώρησής σας μετά την πλήρη εκτέλεση της υπηρεσίας από εμάς.

Συμπληρώστε και επιστρέψτε αυτήν τη φόρμα μόνο εάν θέλετε να αποχωρήσετε από τη σύμβαση

Προς:

CodeAXIS, Ούλωφ Πάλμε 16, Βροντάδος 82200, Χίος, Ελλάδα, Email: [email protected]

Εγώ / Εμείς (*) ανακοινώνω / ουμε ότι εγώ / εμείς (*) αποχωρω/ ούμε από τη σύμβασή μου / μας (*) για την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας:

Παραγγέλθηκε στις (*) / ελήφθη στις (*):

Όνομα καταναλωτή:

Διεύθυνση καταναλωτή:

Υπογραφή καταναλωτή (μόνο εάν αυτή η φόρμα κοινοποιείται σε χαρτί):

Ημερομηνία:

(*) Διαγράψτε ανάλογα.